SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,NGƯỜI LAO ĐỘNG BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch căn cứ các Luật và Nghị Định đã ban hành  Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức , người lao động trong Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch 2019, bao gồm các quy tắc sau. QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG

 

  yêu cầu các cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân Gian Việt Bắc nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc.    Liên kết