SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa – Thông tin (28/8/1945 – 28/8/2020).

Chỉ sau ít ngày khi cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, trong Tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Và từ đó, ngày 28/8 trở thành ngày khai sinh của ngành Văn hóa Thông tin Việt Nam, ngày truyền thống của những người làm công tác văn hóa thông tin cách mạng.75 năm đã trôi qua, sự nghiệp Văn hoá Thông tin luôn được sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân. Từ những ngày đầu thành lập còn non trẻ đến sự trưởng thành vững mạnh như hôm nay, những cán bộ văn hoá thông tin luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là người chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng.Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với khí thế “Tiếng hát át tiếng bom”, cùng với nhân dân cả nước, hàng ngàn cán bộ, văn nghệ sĩ của ngành Văn hóa Thông tin đã một lòng vì nước, xả thân ngoài trận địa để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, cổ vũ mạnh mẽ sức chiến đấu và sản xuất, làm tăng thêm sức sống tinh thần của quân và dân ta. Trang sử hào hùng của dân tộc càng được tô đậm hơn với biết bao mồ hôi và cả máu của hàng ngàn chiến sĩ văn hóa đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.Trong thời kỳ đổi mới, ngành Văn hóa Thông tin tiếp tục phát huy vai trò của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đội ngũ chiến sĩ văn hóa ngày càng được bổ sung cả về số lượng và chất lượng, ngày càng trưởng thành về năng lực quản lý, khả năng chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hoá thông tin, đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy vốn văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh. Văn hóa trở thành vũ khí sắc bén của Đảng, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước với nội dung tiên quyết: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của đất nước"; trong tình hình mới hiện nay, công tác tư tưởng - văn hóa càng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng- văn hóa cũng luôn chứa đựng các yếu tố gay go và phức tạp. Do đó, càng đòi hỏi những người làm công tác trên lĩnh vực văn hóa, thông tin phải thấm nhuần sâu sắc đường lối của Đảng, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thực tiễn cuộc sống và cách mạng đang vận động và phát triển, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao nhận thức một cách khoa học, đúng đắn, khắc phục những lệch lạc, sai sót về tư tưởng, phấn đấu xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Chúc mừng các đồng chí cán bộ VH của Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc nói riêng và toàn thể cán bộ VH cả nước nói chung sức khoẻ và niềm tin vững mạnh vào một Đất nước giàu truyền thống văn hoá có Đảng, Bác Hồ vĩ đại.       Liên kết