SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

(Cinet)- Hòa chung không khí thi đua toàn quốc năm 2015, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn quốc đã và đang đạt được những thành công nhất định(Cinet)- Hòa chung không khí thi đua toàn quốc năm 2015, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn quốc đã và đang đạt được những thành công nhất định, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.Trong năm 2015, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển một cách sâu rộng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chung tay góp sức vượt qua khó khăn, thách thức cùng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Các cuộc vận động lớn tiếp tục được phát huy, tạo sức lan tỏa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Các cuộc vận động đã được Ban Chỉ đạo các cấp tổng kết, đánh giá như: Tổng kết 15 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 20 năm thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; 10 năm thực hiện quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;… nhằm phát huy những mặt tích cực, kịp thời điều chỉnh những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Kế hoạch, đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Phong trào được tuyên truyền, lồng ghép trong việc vận động người dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hóa”; tổ dân phố văn hóa. Tính đến nay, trên cả nước đã có hơn 85% gia đình đạt chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa, gần 69% làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa được công nhận; trên 50.000 cơ quan, doanh nghiệp được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Các tỷ lệ này đều tăng so với năm 2014.Xây dựng nông thôn mới đã trở thành điểm sáng của phong trào. 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã trở thành mục tiêu để các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phấn đấu thực hiện, nhiều địa phương trở thành điển hình tiêu biểu với cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Phong trào TDĐKXDĐSVH đã có những tác động tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, cả nước có 95% các xã xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành quy hoạch; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì, phát triển mạnh, phát huy hiệu quả đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Nhiều lễ hội dân gian được khôi phục và bảo tồn, các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng đã được đầu tư, tu bổ và tôn tạo bằng nhiều nguồn vốn, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được lưu giữ.                                                                                                             Có thể nói, phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2015 đã đi vào hoạt động ổn định, nhiều địa phương đã tổng kết đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn, chú trọng đến công tác chỉ đọa nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước. Các mô hình làng nghề truyền thống, làng văn hóa dân tộc, làng văn hóa du lịch cộng đồng được khôi phục, đầu tư phát triển, đem lại nguồn lợi kinh tế cao, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng giữ gìn, phát triển văn hóa gia đình, làng, xã,… Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, phong trào vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục kịp thời. Một số địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, nhận thức của người dân trong việc phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa chưa được quan tâm đúng mức; việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, ấp văn hóa ở một số nơi còn chạy theo hình thức dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội vẫn tồn tại. Việc thường xuyên nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở còn chưa sát sao, công tác thông tin báo cao một số địa phương thực hiện còn chưa nghiêm túc. Vì vậy, việc tổng hợp số liệu của phong trào còn nhiều bất cập, chưa đánh giá đầy đủ được những kết quả cụ thể cũng như những mặt hạn chế để đưa ra giải pháp hiệu quả. Trước những kết quả đạt được như trên, để năm 2016, phong trào tiếp tục phát huy được những thành tích đạt được và khắc phục các hạn chế, Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH đã đưa ra một số giải pháp như: thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ văn hóa cấp huyện, cấp xã nắm vững các văn bản về phòng trào nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện; truyền thông, biểu dương nhân rộng các điển hình tốt để động viên khích lệ phong trào;tổ chức thường xuyên kiểm tra chéo giữa cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thành viên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động quần chúng để mọi người hiểu rõ về ý nghĩa, nội dung của phong trào;… Hy vọng rằng, trong năm 2016, phong trào TDĐKXDĐSVH sẽ tiếp tục phát huy tốt những thành tích đã đạt được và thực sự trở thành điểm sáng văn hóa, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước văn minh, giàu đẹp.                                                                                                                Theo CN ( Nguồn Cinet.vn)    Liên kết