SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Tin tức

THƯ CHÚC MỪNG CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN NGỌC THIỆN NHÂN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA

(Cinet)- Nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2016), ngày 26/8/2016 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cinet trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016 THƯ CHÚC MỪNGGửi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các đồng chí thân mến!Ngày 28.8.1945 đã trở thành một dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Văn hóa của Đất nước. Qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa, đạt được nhiều thành tựu to lớn và rất đáng tự hào, góp phần quan trọng, thiết thực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta.Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09.6.2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã đặt ra nhiều yêu cầu và nhiệm vụ mới đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học, chú trọng việc bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách tốt đẹp.Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 71 năm qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

 Thân ái!Nguyễn Ngọc Thiện    Liên kết