SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

NSUT. Ngô Đình Thành

Nguyên Giám đốc nhà hát

NSUT Ngô Đình Thành Nguyên Giám đốc Nhà hát giai đoạn 1999-2000 và 2014-2018. Nghỉ hưu năm 2018

    Liên kết