SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Ông Bùi Hải Anh

Phó Giám Đốc

Ông Bùi Hải Anh - Phó Giám Đốc Nhà hát từ 2004 đến nay

    Liên kết