SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Ông Thân Xuân Ân

Nguyên Phó Giám Đốc

Ông Thân Xuân Ân - Nguyên Phó Giám Đốc Nhà Hát ( 1995-1999)

    Liên kết