SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

NSND. Nông Xuân Ái

Phó Giám Đốc Phụ trách

NDND Nông Xuân Ái, Nguyên Giám đốc Nhà hát 2000-2013; Phó Giám đốc Phụ trách Nhà hát 2018-2020. Nghỉ hưu ngày 01 tháng 7 năm 2020.

    Liên kết