SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Ông Hà Quang Huy

Phòng Nghệ thuật

Ông Hà Quang Huy, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật từ tháng 6 năm 2020. Phó Giám đốc Nhà hát từ tháng 11 năm 2020

    Liên kết