SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Ông Nguyễn Tấn Hồng

Phòng Hành chính Tổng hợp

Ông Nguyễn Tấn Hồng, Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp 2004-

    Liên kết