SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

ÔNG LÊ KHÁNH TOÀN

QUYỀN GIÁM ĐỐC NHÀ HÁT

NSUT Lê Khánh Toàn, Quyền Giám đốc Nhà hát từ 01 tháng 7 năm 2020

    Liên kết