SỐ 70D CHU VĂN AN - HOÀNG VĂN THỤ - TP. THÁI NGUYÊN TEL: 02083858833 Fax: 02086252019 EMAIL: NHAHATVIETBAC@GMAIL.COM

Giới thiệu

Chức năng - Nhiệm vụ

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Vị trí và chức năng:

1. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoạt động theo phương thức sự nghiệp có thu, có chức năng biểu diễn nghệ thuật; sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca múa nhạc dân gian của các dân tộc Việt Bắc.

2. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc được quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy tại Quyết định số 475/QĐ-BVHTTDL ngày 3 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá , Thể thao và Du lịch.3. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng. Có trụ sở tại Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc.

Chương II

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, Đoàn và tổ chức trực thuộc

Điều 2. Nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổ chức.

1. Giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của Nhà hát.

2. Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm của Phòng trình Giám đốc và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Về công tác tổ chức:

a, Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Nhà hát theo phân cấp của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.b, Xây dựng quy hoạch cán bộ, chuẩn bị các thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, đề bạt cán bộ và nâng bậc, chuyển ngạch lương. Thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với cán bộ công chức, viên chức người lao động của Nhà hát.

c, Thực hiện nhiệm vụ thống kê báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ viên chức, người lao động của Nhà hát theo quy định.

d, Lưu trữ hồ sơ cán bộ, viên chức và người lao động, hồ sơ nội vụ theo quy định. Giải quyết thủ tục về chế độ tuyển dụng, thôi việc, chuẩn bị các hợp đồng lao động.

e, Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức người lao động của Nhà hát và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.4. Về công tác Tổng hợp - Thi đua - Khen thưởng.

a, Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu phục vụ công tác sơ kết, tổng kết công tác quý, năm và các cuộc họp giao ban của Nhà hát. .

b, Theo dõi, tổng hợp và phối hợp đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của các Phòng, Đoàn khác.

c, Xây dựng kế hoạch, nội dung công tác thi đua, tập hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng trình hội đồng thi đua xét duyệt. Theo dõi việc thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng của Nhà hát.

d, Tham mưu, đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân của Nhà hát có thành tích xuất sắc trong công tác.

5. Về công tác Văn thư, Lưu trữ:a, Thực hiện công tác văn thư, tiếp nhận công văn đến, đưa công văn đi, thông tin liên lạc, quản lý, lưu trữ, bảo quản và sử dụng tài liệu theo quy định.

b, Quản lý và sử dụng con dấu của Nhà hát theo quy định của Pháp luật.

c, Soạn thảo, đánh máy, Photocopy, in ấn các tài liệu phục vụ công tác quản lý điều hành của Nhà hát.

6. Về công tác quản trị:

a, Thực hiện công tác hậu cần, mua sắm tài sản nhỏ, mau hỏng không mang tính cố định đảm bảo cho các hoạt động chung của Nhà hát.

b, Trực tiếp quản lý điều hành việc bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy móc, trang thiết bị, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, quản lý kho tàng của Nhà hát.c, Thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của cơ quan, Phòng chống cháy nổ, lụt bão, giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan môi trường trụ sở cơ quan.

d, Lái xe, bảo dưỡng xe, đảm bảo an toàn việc đưa đón lãnh đạo, cán bộ viên chức của Nhà hát đi công tác và những nhiệm vụ khác của Nhà hát.

e, Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết theo kế hoạch của Nhà hát;

f, Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 3. Nhiệm vụ của Phòng Tài vụ.

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Nhà hát xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ các hoạt động hàng năm và dài hạn của Nhà hát.

2. Cung cấp đầy đủ, toàn diện và chính xác số liệu để giúp giám đốc ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành phù hợp.

3. Tổ chức lập dự toán thu, chi trong phạm vi ngân sách quản lý, thực hiện phân bổ dự toán được Bộ giao cho Nhà hát và điều chỉnh phân bổ dự toán theo thẩm quyền.

4. Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao, nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của Pháp luật. Chi đúng đối tượng, đúng mục đích và tiết kiệm. Quản lý sử dụng tài sản của trong toàn Nhà hát theo đúng chế độ quy định.

5. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành.

7. Hướng dẫn cán bộ, viên chức nhà hát thực hiện các nghiệp vụ thu, chi phục vụ hoạt động của cơ quan theo đúng các quy định của pháp luật.

8. Quản lý tài chính các dự án theo quy định của Pháp luật.

9. Phối hợp với phòng đoàn khác để thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà hát.

10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 4. Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức biểu diễn:

1. Căn cứ kế hoạch chung của đơn vị, lập kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực của phòng hàng tháng, quý, năm trình Giám đốc và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện và quản lý các thủ tục: Giấy phép tổ chức hoạt động biểu diễn Nghệ thuật, giấy phép công diễn do cấp có thẩm quyền cấp. Tổ chức tiền trạm và khai thác các hợp đồng biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, doanh thu trong khu vực và cả nước để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm của Nhà hát.

3. Xây dựng kế hoạch Marketing, nghiên cứu thị trường quảng cáo tiếp thị đối với sản phẩm và hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát. Quản lý trang thông tin về các hoạt động nghệ thuật trên website của Nhà hát, nghiên cứu các biện pháp quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng khác trình Lãnh đạo phê duyệt và triển khai thực hiện.

4. Tham mưu cho Lãnh đạo Nhà hát về những nhiệm vụ cụ thể phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tổ chức biểu diễn tại các địa phương. Hoàn tất các thủ tục liên quan đến tổ chức hành chính với địa phương, đơn vị trong thời gian đoàn đến lưu diễn và cư trú. Làm thủ tục cho Đoàn biểu diễn đối ngoại (nếu có)

5. Quản lý trang thiết bị, tài sản của Nhà hát được giao cho Phòng sử dụng. Đề nghị duy tu, bảo dưỡng thay thế khi hỏng hóc.

6. Phối hợp với Đoàn biểu diễn và các Phòng, Đoàn khác để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chung của Nhà hát.

7. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 5. Nhiệm vụ của Phòng Nghệ thuật và Nghiên cứu sưu tầm:

1. Căn cứ kế hoạch chung của đơn vị, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của Phòng, nghiên cứu xây dựng các đề án, dự án và định hướng nghệ thuật của Nhà hát trình Giám đốc và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham mưu cho Lãnh đạo Nhà hát về nội dung, phương hướng hoạt động nghệ thuật; Phối hợp với các Đoàn Nghệ thuật tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho diễn viên. Lập kế hoạch xây dựng chương trình, tiết mục nghệ thuật hàng năm của Nhà hát. Có trách nhiệm cùng với hội đồng Nghệ thuật thẩm định, nghiệm thu chương trình nghệ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn công tác bao gồm cộng tác viên, Biên đạo, Nhạc sĩ, Nghệ sĩ đi nghiên cứu, sưu tầm chất liệu ca múa nhạc các dân tộc thiểu số Việt Bắc làm cơ sở phối hợp với tác giả để tham mưu xây dựng chương trình tiết mục nghệ thuật. Lưu trữ, bảo quản các chất liệu dân ca, dân vũ và những chương trình, tiết mục truyền thống dân gian của Nhà hát làm tư liệu nghiên cứu, xây dựng chương trình và bảo tồn theo chủ trương đã được hoạch định.

4. Phối hợp với cán bộ quản lý phòng thu thanh ca nhạc, tổ chức ghi băng đĩa các chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm giới thiệu, quảng bá tới đông đảo công chúng; khai thác sử dụng phòng thu có hiệu quả. Đề nghị duy tu, bảo dưỡng thay thế trang thiết bị máy móc đảm bảo đáp ứng phục vụ cho công tác chuyên môn.

5. Phối hợp với các Phòng, Đoàn khác để thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà hát

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 6. Nhiệm vụ của Đoàn biểu diễn 1:

1. Căn cứ kế hoạch chung của Nhà hát về công tác chuyên môn; xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng của Đoàn biểu diễn trình, báo cáo Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn và và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt của Giám đốc Nhà hát . Khai thác các hợp đồng biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước phục vụ công chúng khán giả và giao lưu đối ngoại theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Tổ chức huấn luyện cơ bản, tập luyện và biểu diễn các tiết mục ca, múa nhạc các chương trình nghệ thuật trên cơ sở kế hoạch được Giám đốc phê duyệt.

3. Tổ chức tập luyện bảo lưu, gìn giữ phát triển các tiết mục ca, múa, nhạc truyền thống mang đậm bản sắc các dân tộc Việt Bắc.

4. Quản lý trang thiết bị, tài sản của Nhà hát được giao cho Đoàn sử dụng. Đề nghị duy tu, bảo dưỡng thay thế trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn.

5. Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Đoàn biểu diễn khác để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chung của Nhà hát.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 7. Nhiệm vụ của Đoàn biểu diễn 2.

1. Căn cứ kế hoạch của Nhà hát về công tác chuyên môn; xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng của Đoàn biểu diễn trình Giám đốc và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Khai thác các hợp đồng biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước phục vụ công chúng khán giả và giao lưu đối ngoại theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Tổ chức ôn luyện, huấn luyện cơ bản, tập luyện và biểu diễn các tiết mục ca, múa nhạc các chương trình nghệ thuật trên cơ sở kế hoạch được Giám đốc phê duyệt.

3. Tổ chức xây dựng và tập luyện thể nghiệm, xây dựng các chương trình nghệ thuật mang tính dân tộc, kế thừa tinh hoa nghệ thuật các dân tộc trong nước và nước ngoài để xây dựng chương trình mang đậm bản sắc, tiên tiến, phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống mang đậm bản sắc các dân tộc.

4. Quản lý trang thiết bị, tài sản của Nhà hát được giao cho Đoàn sử dụng. Đề nghị duy tu, bảo dưỡng thay thế trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn.

5. Phối hợp với các Phòng, Đoàn khác để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chung của Nhà hát.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 8. Nhiệm vụ của các Đội nghệ thuật thuộc các đoàn biểu diễn.

6.2.1. Nhiệm vụ của Đội Ca.

1, Căn cứ kế hoạch của Đoàn biểu diễn, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của Đội, báo cáo Trưởng đoàn biểu diễn; Phó giám đốc phụ trách chuyên môn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt của Giám đốc Nhà hát.

2, Quản lý tiết mục hat có tính truyền thống của Nhà hát, quản lý cán bộ, diễn viên trong tập luyện và biểu diễn nhằm phát huy cao độ kỷ luật biểu diễn.

3, Tập luyện bảo lưu, gìn giữ phát triển các tiết mục hát dân ca truyền thống mang đậm bản sắc các dân tộc Việt Bắc.

4, Quản lý trang thiết bị, tài sản của Nhà hát được giao cho Đội sử dụng.

5, Phối hợp với Đội chuyên môn khác để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chung của Đoàn biểu diễn, Nhà hát.

6.2.2. Nhiệm vụ của Đội Nhạc.

1, Căn cứ kế hoạch của Đoàn biểu diễn, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của Đội, báo cáo Trưởng đoàn biểu diễn; Phó giám đốc phụ trách chuyên môn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt của Giám đốc Nhà hát.

2, Tổ chức ôn luyện, huấn luyện cơ bản, tập luyện và biểu diễn các tiết mục Nhạc, chương trình nghệ thuật trên cơ sở kế hoạch được Trưởng Đoàn biểu diễn phê duyệt. Quản lý tiết mục nhạc có tính truyền thống của Nhà hát, quản cán bộ, diễn viên trong tập luyện và biểu diễn.

3, Tập luyện bảo lưu, gìn giữ phát triển các tiết mục nhạc truyền thống; các tiết mục nhạc dệm cho múa dân ca truyền thống mang đậm bản sắc các dân tộc Việt Bắc.

4, Quản lý trang thiết bị, tài sản của Nhà hát được giao cho Đội sử dụng, khai thác. Báo cáo Trưởng đoàn Biểu diễn về việc duy tu, bảo dưỡng thay thế trang thiết bị đáp ứng cho công tác chuyên môn.

5, Phối hợp với các Đội chuyên môn khác để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chung của các Đoàn biểu diễn.6.2.3. Nhiệm vụ của Đội Múa.

1, Căn cứ kế hoạch của Đoàn biểu diễn, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của Đội, báo cáo Trưởng đoàn biểu diễn; Phó giám đốc phụ trách chuyên môn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt của Giám đốc Nhà hát.

2, Tổ chức ôn luyện, huấn luyện cơ bản, tập luyện và biểu diễn các tiết mục múa, chương trình nghệ thuật trên cơ sở kế hoạch được Trưởng Đoàn biểu diễn phê duyệt. Quản lý tiết mục múa có tính truyền thống của Nhà hát, quản cán bộ, diễn viên trong tập luyện và biểu diễn.

3, Tập luyện bảo lưu, gìn giữ phát triển các tiết mục múa truyền thống mang đậm bản sắc các dân tộc Việt Bắc.

4, Quản lý trang thiết bị, tài sản của Nhà hát được giao cho Đội sử dụng, khai thác. Báo cáo Trưởng đoàn Biểu diễn về việc duy tu, bảo dưỡng thay thế trang thiết bị đáp ứng cho công tác chuyên môn.

5, Phối hợp với các đội chuyên môn khác để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chung của các Đoàn biểu diễn.

Điều 9. Nhiệm vụ của các tổ chức lâm thời (Tổ sân khấu hậu đài, đoàn công tác nghiên cứu sưu tầm, đoàn công tác khác)

Các tổ chức lâm thời do Giám đốc Nhà hát thành lập để thực hiện một số nhiệm vụ trong ngắn hạn, hoặc để phục vụ cho một nhiệm vụ của Nhà hát. Khi ra quyết định thành lập các tổ chức lâm thời; Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế để ra quy định riêng hoặc phân công bằng Quyết định cho từng tổ chức.

Chương III

Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ, viên chức người lao động của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

Điều 9. Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc

1. Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm; là người lãnh đạo cao nhất của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát và việc thi hành công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức ng¬ười lao động thuộc quyền theo quy định của pháp luật

2. Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc có các nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thực hiện đầy đủ và hiệu quả về chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi cơ cấu tổ chức mà Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Nhà hát Ca Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc tại Quyết định số 475/QĐ - BVHTTDL ngày 3/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc, quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tình hình thực tế; Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Nhà hát, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được duyệt.

2.3. Điều hành các mặt công tác, nhân danh Nhà hát tổ chức các cuộc họp, phân công công việc cho các Phó Giám đốc, giao nhiệm vụ cho các Trưởng Đoàn biểu diễn, Trưởng phòng, cán bộ, viên chức, người lao động. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã giao.

2.4. Báo cáo, xin ý kiến và thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng (hoặc Thứ trưởng phụ trách), Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn về những việc phát sinh ngoài chương trình, kế hoạch công tác và vượt quá thẩm quyền giải quyết của mình.

2.5. Nghiên cứu đề xuất Bộ trưởng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Nhà hát, xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xắp xếp bố trí cho các chức danh công chức Nhà hát vào đúng vị trí, sở trường.

2.6. Giải quyết theo thẩm quyền đối với đề nghị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát, tiếp thu và nghiên cứu trả lời các ý kiến phản ánh của công chức viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2.7. Xây dựng và củng cố mối quan hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành văn hoá - thể thao và du lịch, với tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức xã hội khác. Tổ chức thực hiện nghĩa vụ với chính quyền địa phương.2.8. Xác lập các biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ đơn vị.

2.9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả về tài chính, tài sản, tài liệu theo chế độ hiện hành, thực hiện các quy định công khai tài chính.

2.10. Quản lý công chức, viên chức thuộc quyền về các mặt tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật. Thực hiện chính sách đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn có sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cung cấp thông tin, hướng dẫn, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để công chức viên chức làm việc có hiệu quả, xây dựng môi trường làm việc tích cực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức viên chức và người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.11. Giải quyết và tổ chức thực hiện các công việc khác theo chủ trương, chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Quyền hạn Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc:

3.1. Quyết định tuyển dụng viên chức theo kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển (*) Ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với viên chức, người lao động thuộc đơn vị.

3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; sắp xếp sử dụng cán bộ, viên chức người lao động theo đúng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ đã ban hành.

3.3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với chức danh Trưởng Phòng, Trưởng Đoàn biểu diễn (*) Phó Phòng, Đoàn, đội và tương đương (Sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ )

3.4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Trưởng phòng, ban hoặc tương đương, cấp Phó tổ chức trực thuộc có con dấu, tài khoản riêng (Sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ; nếu có).

3.4. Quản lý toàn diện viên chức, người lao động thuộc nhà hát (Bao gồm cả Hồ sơ gốc); (trừ các chức danh quy định tại các khoản 1,2,3 điều 13 Quy định phân cấp công tác tổ chức cán bộ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

3.5. Xây dựng chỉ tiêu biên chế của đơn vị hàng năm theo quy định trình Bộ trưởng xem xét quyết định.

3.6. Định kỳ hàng năm đánh giá tiêu chuẩn cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền, bổ sung hồ sơ cán bộ. Đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý toàn diện, hàng năm phải gửi phiếu bổ sung lý lịch theo mẫu quy định về Bộ.

3.7. Quyết định nâng lương đến niên hạn, trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức, viên chức người lao động từ loại A1 trở xuống (*) Hàng năm báo cáo danh sách nâng lương trong năm về Bộ.

3.7. Thực hiện và đề nghị thực hiện các chế độ khen thưởng đối với tất cả cán bộ lãnh đạo, công chức viên chức và người lao động theo quy định hiện hành.

3.8. Quyết định các hình thức kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc diện cơ quan quản lý. (Riêng hình thức kỷ luật cách chức, buộc thôi việc hoặc sa thải phải được Bộ trưởng đồng ý bằng văn bản mới được ra Quyết định)

3.9. Thông báo nghỉ hưu đối với cấp phó (*), Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán, trưởng, phó phòng ban khoa và tương đương; viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý.

3.10. Ra quyết định nghỉ hưu đối với Trưởng, Phó phòng, ban và tương đương, viên chức còn lại của Nhà hát.

3.11. Lập hồ sơ, làm sổ bảo hiểm xã hội và các chính sách khác cho tất cả cán bộ viên chức người lao động thuộc nhà hát.

(* Trong trường hợp đơn vị được phân cấp công tác tổ chức cán bộ)

Điều 10. Phó Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc:

1. Phó Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc hoặc lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

2. Trong phạm vi công việc được Giám đốc phân công, Phó Giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đối với công việc hoặc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách báo cáo Giám đốc. Xử lý các công việc phát sinh trong phạm vi được phân công phụ trách.

2.2. Báo cáo định kỳ ( tuần, tháng, quý) với Giám đốc về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác ( và các công việc phát sinh ngoài kế hoạch), đề xuất ý kiến đối với công việc được phân công phụ trách.

2.3. Tham gia ý kiến với Giám đốc trong việc chỉ đạo các mặt trong công tác của Nhà hát, phối hợp với Phó Giám đốc khác trong việc thực hiện công việc có liên quan.

2.4. Theo sự uỷ quyền cụ thể của Giám đốc, được ký thay Giám đốc ban hành một số văn bản liên quan đến công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nội dung, hình thức của văn bản đã ký ban hành.

2.5. Khi Giám đốc đi công tác vắng, Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền (Việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản) chịu trách nhiệm điều hành công việc của Nhà hát và quyết định những vấn đề thuộc phạm vi được uỷ quyền. Phối hợp với Phó Giám đốc khác bàn bạc, giải quyết công việc; thực hiện nhiệm vụ của Phó Giám đốc khác vắng mặt (nếu có) khi được Giám đốc phân công. Chịu trách nhiệm và báo cáo trước Giám đốc về những việc đã giải quyết, thông báo với Phó Giám đốc vắng mặt về những việc đã giải quyết thay.

2.6. Sau mỗi năm công tác, các Phó Giám đốc thực hiện việc kiểm điểm công tác cá nhân theo quy định hiện hành trước tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Nhà hát.

Điều 11. Trưởng phòng, Trưởng Đoàn biểu diễn:

1. Trưởng phòng, Trưởng Đoàn (Sau đây gọi tắt là Trưởng Phòng) là người được Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo yêu cầu nhiệm vụ (trong trường hợp đơn vị được phân cấp về công tác tổ chức - cán bộ) . Trưởng Phòng điều hành công việc của Phòng, Đoàn biểu diễn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công việc của Phòng, Đoàn, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và phải báo cáo công việc trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ của Phòng (Đoàn), Trưởng phòng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1, Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của Nhà hát. Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng, Đoàn trình Giám đốc duyệt, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch công tác của công chức, viên chức người lao động thuộc Phòng, Đoàn.

2.2. Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được Giám đốc duyệt, điều hành các hoạt động theo tiến độ đã được xác định, đảm bảo chất lượng công việc.

2.3. Trực tiếp thực hiện ít nhất một công việc chính của Phòng, Đoàn. Phân công công việc hợp lý, phù hợp tiêu chuẩn nghiệp vụ của các chức danh và tình hình thực tế cho cấp phó, công chức, viên chức người lao động thuộc quyền, sắp xếp và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Phòng, Đoàn.

2.4. Báo cáo định kỳ ( tuần, tháng, quý, năm) và đột xuất các mặt công tác của Phòng, Đoàn trước Giám đốc. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả công tác và bàn chương trình, biện pháp công tác thời gian tiếp theo của Phòng, Đoàn.

2.5. Phối hợp với Trưởng phòng khác của Nhà hát trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

2.6. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật công chức và người lao động của Phòng, Đoàn.

2.7. Quản lý công chức, viên chức người lao động, tài liệu, tài sản được giao của Phòng, Đoàn theo quy định của Pháp luật và quy chế của đơn vị.

Điều 12. Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Đoàn biểu diễn:

1. Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng đoàn (Sau đây gọi tắt là Phó Trưởng Phòng) là người giúp việc cho trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Phó trưởng Phòng, Phó trưởng đoàn biểu diễn là người được Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo yêu cầu nhiệm vụ (được Bộ thỏa thuận bằng văn bản)

2. Trong phạm vi công việc được Trưởng phòng phân công, Phó Trưởng phòng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a, Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt, xử lý các công việc phát sinh trong phạm vi được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng công việc.b, Trực tiếp thực hiện ít nhất một công việc chính của Phòng; sắp xếp và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Phòng, Đoàn trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

c, Thường xuyên báo cáo với Trưởng phòng về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và các công việc phát sinh ngoài kế hoạch, đề xuất ý kiến đối với công việc được phân công phụ trách.

d, Tham gia ý kiến với Trưởng phòng trong việc điều hành công việc của Phòng; Phối hợp với Phó Trưởng Phòng khác trong việc thực hiện công việc có liên quan.

đ, Khi Trưởng phòng đi vắng, Phó Trưởng Phòng được Trưởng Phòng giao trách nhiệm điều hành công việc chung của Phòng và quyết định những vấn đề thuộc phạm vi được phụ trách; Chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng phòng về những công việc đã giải quyết.

e, Thực hiện nhiệm vụ của Phó trưởng Phòng khác(thuộc phòng) vắng mặt khi được Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm và phải báo cáo Trưởng phòng về những việc đã giải quyết, đồng thời thông báo với Phó trưởng phòng vắng mặt về những việc đã giải quyết thay.

Điều 13. Đội trưởng, Đội phó các đội chuyên môn:

Cán bộ các đội chuyên môn ca, múa, nhạc thuộc các Đoàn biểu diễn do Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc ra Quyết định giao nhiệm vụ; Các chức danh này không được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định của Nhà nước mà chỉ được hưởng các chế độ bồi dưỡng trách nhiệm quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà hát hoặc theo quyết định cá biệt của Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc.

Điều 14. Nghĩa vụ của công chức, viên chức người lao động:

1. Công chức, viên chức người lao động chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ trưởng đơn vị về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình, có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của Cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hoá thể thao và du lịch. Chấp hành sự phân công công tác và điều động của cấp trên.2. Trong khi thi hành công vụ, có quyền đề xuất ý kiến, nếu thấy vấn đề bất cập hoặc trái với chức năng nhiệm vụ được phân công thì được bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên, nhưng phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thủ trưởng trực tiếp.

3. Nghiêm chỉnh chấp hành Pháp lệnh Cán bộ, Công chức, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, của Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc. Đấu tranh chống tiêu cực, tự do vô kỷ luật, thiếu trách nhiệm đối với công việc được giao, thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình, thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày, giữ gìn vệ sinh xanh, sạch, đep tại công sở, nơi làm việc.4. Tích cực hoàn thành công việc được giao, khắc phục khó khăn trong khi thi hành công vụ, đề cao ý thức trách nhiệm, phát huy sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đề xuất ý kiến cải tiến lề lối làm việc.

5. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ tài sản của cơ quan.

Điều 15. Quyền lợi của công chức, viên chức người lao động:

1. Công chức, viên chức người lao động được hưởng đầy đủ các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo"Pháp lệnh Cán bộ, Công chức", các quy định hiện hành của nhà nước, quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, của Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc.

2. Được tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác của Nhà hát và các nội dung khác theo quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Được tham gia ý kiến với Lãnh đạo các cấp nhằm tạo dựng môi trường sống, làm việc lành mạnh, đoàn kết nội bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chương IV

Chế độ làm việc và quan hệ công tác

Điều 16. Chế độ làm việc chung của Nhà hát:

1. Lãnh đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thủ trưởng quyết định. Giám đốc điều hành chương trình, kế hoạch công tác chung của Nhà hát. Định kỳ hoặc bất thường tổ chức kiểm tra công việc của các Phòng, Đoàn, Đội, các bộ phận hoặc cá nhân. Một số vấn đề cần trao đổi, thảo luận trong Lãnh đạo Nhà hát thì Giám đốc là người quyết định cuối cùng.

2. Việc phân bổ chỉ tiêu có liên quan đến tài chính, biên chế phải thông qua tập thể Lãnh đạo Nhà hát và theo quy định của Pháp luật.

3. Chế độ làm việc giữa cán bộ quản lý với công chức chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện theo quy định:

a, Cấp trên chỉ làm việc (Giao việc, nhận các báo cáo, trao đổi về các vấn đề khác) với cấp dưới trực tiếp; Cấp dưới chỉ trực tiếp làm việc (Nhận việc, báo cáo công việc, trao đổi về các vấn đề khác) với cấp trên trực tiếp.

b, Trong trường hợp thật cần thiết, Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc có thể giao nhiệm vụ trực tiếp cho công chức, viên chức người lao động thuộc Nhà hát. Giám đốc có quyền thành lập và đình chỉ hoạt động của các nhóm lâm thời để thực hiện công việc chuyên môn và các công tác khác của Nhà hát.

c, Cán bộ quản lý các cấp và công chức, viên chức, người lao động có thể trực tiếp phản ánh, đề xuất với Lãnh đạo Nhà hát những vấn đề có liên quan đến tập thể và cá nhân mà cấp quản lý trực tiếp giải quyết chưa thoả đáng.

4. Theo yêu cầu điều hành trong từng thời kỳ, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc có thể trực tiếp giải quyết công việc đã phân công cho Phó Giám đốc, điều chỉnh việc phân công cho Phó Giám đốc, điều chỉnh một số nhiệm vụ cụ thể giữa các Phòng, Đoàn (trong phạm vi chức năng của từng phòng, đoàn). Trưởng phòng, Trưởng đoàn có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho cấp phó, hoặc điều chỉnh sự phân công trong lãnh đạo, công chức và người lao động thuộc Phòng, Đoàn nhưng phải báo cáo Giám đốc, phó Giám đốc phụ trách.

5. Công chức, viên chức người lao động của Nhà hát tham gia vào các công việc ngoài phạm vi được phân công khi được Trưởng phòng đồng ý hoặc do Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách phân công. Công chức, viên chức người lao động được phân công phải báo cáo lại cho Trưởng phòng, Trưởng đoàn về việc điều động, phân công đó.

6. Các tranh chấp phát sinh về phạm vi công việc của cấp nào do thủ trưởng trực tiếp của cấp đó giải quyết. Trong quá trình thực hiện công việc hàng ngày, nếu phát hiện mình đang giải quyết công việc thuộc lĩnh vực của người khác hoặc của Phòng, Đoàn khác thì công chức, viên chức người lao động phải báo cáo với thủ trưởng trực tiếp.

7. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động viết và phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí dưới danh nghĩa Nhà hát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các hội nghị, hội thảo phải được sự đồng ý của Giám đốc.

8. Mỗi công chức, viên chức người lao động có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho mình trên cơ sở căn cứ kế hoạch chung của Nhà hát và tham gia lập kế hoạch công tác của Phòng, Đoàn theo quy định của Giám đốc, thực hiện kiểm điểm công tác theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.

Điều 17. Chế độ làm việc của Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc:

1. Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc


    Liên kết